TRANG CHỦ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ CƠ SỞ
TÀI LIỆU
DU LỊCH LẤP VÒ
TRANG CHỦ > HOẠT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM: Thanh niên Lấp Vò khởi nghiệp và lập nghiệp
10/8/2017 12:00:00 AM  -
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2020.
Căn cứ định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Căn cứ vào kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Lấp Vò trong năm 2020 và yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện hiện nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Lấp Vò năm 2021

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP

BCH ĐOÀN HUYỆN LẤP VÒ

***

Số:        - CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Lấp Vò, ngày tháng 01 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi

huyện Lấp Vò năm 2021

-----------

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2020.

Căn cứ định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Căn cứ vào kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Lấp Vò trong năm 2020 và yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện hiện nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Lấp Vò năm 2021, cụ thể như sau:

Chủ đề công tác năm:

Thanh niên Lấp Vò khởi nghiệp và lập nghiệp

1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- T chc hc tp, quán trit, tuyên truyn Ngh quyết Đi hi Đng các cp và xây dng, trin khai Chương trình hành đng ca Đoàn thc hin Ngh quyết Đi hi Đng b huyn Lp Vò ln th XII, Đi hi Đng b tnh Đng Tháp ln th XI, nhim k 2020 - 2025. Triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X sau hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; tiếp tục tuyên truyền các cho các cơ sở Đoàn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các Ngày thành lập Đoàn – Hội – Đội. Đặc biệt, tập trung thực hiện đạt hiệu quả đợt thi đua đặc biệt “90 ngày đêm thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn phát động.

- Tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức thực hiện các hoạt động cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phm và có nguy cơ vi phm pháp lut thông qua các mô hình c th, phù hp.

- Triển khai các giải pháp tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, vận động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Thực hiện các phong trao thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

- Tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn; Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn; thực hiện có hiệu quả chủ trương “1+1”, “1+2”. Điều chỉnh phương thức hoạt động của đoàn phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

2.1. 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

2.2. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Cấp huyệncấp cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở đơn vị mình.

2.3. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi quy định tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2.4. Đoàn cấp huyện100% cơ sở đoàn có hoạt động hưởng ứng và ít nhất 01 công trình thanh niên chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021); 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021).

2.5. Đăng ký cm hóa, giáo dc thanh thiếu niên vi phm pháp lut và có biểu hiện vi phạm pháp luật (theo ch tiêu đưc giao cho t chc Đoàn), đến cui năm 2021ít nht 80% đưc công nhn tiến b. H tr ít nht 13 thanh thiếu niên đang đưc cm hóa giáo dc có ngh nghip, vic làm và tiếp tc h tr 02 đi tưng thanh thiếu niên nghin ma túy cai nghin ti cng đng tiến b và có vic làm thưng xuyên.

2.6. Xây dng đưc các mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế và mi xã, th trn đăng ký h tr ít nht 01 thanh niên yếu thế trong năm.

2.7. Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ trực tiếp với đoàn viên, thanh thiếu nhi ít nhất 06 lần/năm. Các xã, thị trấn đoàn thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dự luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

2.8. Trong năm, có ít nhất 2.000 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến do đoàn viên, thanh niên và thanh thiếu nhi hiến kế, thực hiện trong các mặt học tập, lao động, công tác,... Phấn đấu có 20% ý tưởng, giải pháp, sáng kiến được áp dụng vào thực tế.

2.9. Thực hiện 13 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng – Xanh – Sạch Đẹp – An toàn” gắn với tuyến đường hoa nông thôn mới ở các địa phương.

2.10. Phấn đấu xây dựng được 50 vườn ươm cây xanh, cây giống ở các xã, thị trấn và các các trường Tiểu học, Trung học cở sở, Trung học phổ thông. Tham gia trồng mới 50.000 cây xanh, cây giống.

2.11. Cấp huyện hỗ trợ ít nhất 05 dự án khởi nghiệp, 01 dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên và 01 dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong bảo vệ môi trường. Cấp xã hỗ trợ ích nhất 01 dự án khởi nghiệp trong thanh niên; tổ chức ít nhất 05 buổi sinh hoạt và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế ở các địa phương.

2.12. Thành lập và duy trì hoạt động và sinh hoạt của 04 CLB khởi nghiệp, sáng tạo khởi nghiệp cho học sinh ở các trường THPT, THCS-THPT.

2.13. Toàn huyện phấn đấu hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 2.000 thanh niên; vận động ít nhất 150 thanh niên được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.14. Tiếp tục duy trì hỗ trợ lâu dài 26 học sinh đội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Hỗ trợ cho ít nhất 750 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng ít nhất 01 ngôi nhà Khăn quàng đỏ. Tổ chức ít nhất 01 chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lấp Vò. 100% xã, thị trấn có giải pháp nâng cao chất lượng của các điểm vui chơi giải trí miễn phí cho thiếu nhi.

2.15. Cấp huyện tổ chức ít nhất 01 Chương trình giáo dục kỹ năng cho học sinh trong dịp hè; mỗi xã, thị trấn tổ chức ít nhất 01 lớp giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trong năm. Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho ít nhất 400 trẻ em trong độ tuổi biết bơi.

2.16.ít nhất 20% cán bộ Đoàn chuyên trách từ cấp huyện trở lên có khả năng giao tiếp ít nhất 01 ngoại ngữ.

2.17. Phấn đấu thành lập được 03 Chi đoàn trong Doanh nghiệp ngoài nhà nước.

2.18. Kết nạp ít nhất 2.500 đoàn viên mới. Giới thiệu ít nhất 250 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu có ít nhất 70% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn huyện là đoàn viên.

3. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP HUYỆN

- Xây dựng mô hình 90 "Ghế Sinh Thái" tại các điểm trường THPT, THCS-THPT và ở các xã, thị trấn chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Xây dựng 13 tuyến đường hoa nông thôn mới gắn với thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

- Xây dựng 05 không gian sáng tạo trẻ cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.

- Xây dựng 03 điểm vui chơi, giải trí miễn phí cho thiếu nhi vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa.

- Thực hiện 01 mô hình Chợ hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

4. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

4.1. Công tác giáo dục:

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ”. Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm Tuổi trẻ Lấp Vò thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tổ chức và tham gia cuộc thi ảnh và Video Clip với chủ đề “Khoảnh khắc Tuổi trẻ đất Sen hồng”. Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Tuyên truyền cho thanh thiếu nhi về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của các vị lãnh đạo, anh hùng cách mạng nhân kỷ niệm ngày sinh năm chẵn.

- Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; Phát động, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện và đăng tải trên mạng xã hội những hành động đẹp hằng ngày thông qua chương trình “Việc tốt mỗi ngày”. Tăng cường những tin tốt, câu chuyện đẹp về gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi. Tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng như: Tổ chức tọa đàm, tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu; Tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; Tổ chức tuyên dương Học sinh 3 tốt, giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2021

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên (sửa đổi); Duy trì vận hành fanpage “Thanh niên Lấp Vò”. Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên và sinh hoạt CLB lý luận trẻ 01 tháng/lần. Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2020 - 2030.

4.2. Triển khai các phong trào hành động cách mạng

4.2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

- Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới: Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát huy vai trò thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, đăng ký giúp đỡ thanh niên thoát nghèo, duy trì và phát triển các loại hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên; triển khai các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hoàn thiện và duy trì các tiêu chí về môi trường tại các xã nông thôn mới theo hướng giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon sử dụng 01 lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Duy trì mô hình “Bãi rác – vườn hoa”. Triển khai kế hoạch thu gom rác thải nhựa đổi nhu yếu phẩm năm 2021…

- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: nhân rộng các mô hình Tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An ninh”, tuyến phố văn minh; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phát động phong trào “Góc phố sạch, vỉa hè sạch”, Xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Duy trì tổ Tự quản Vệ sinh môi trường, Cụm dân cư An toàn – xanh – sạch – đẹp, triển khai tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn” tại các xã, thị trấn. Triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trên địa bàn đô thị.

- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nylong.

- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Duy trì hoạt động “Bến đò ngang an toàn” và đội hình “Ứng cứu nhanh tai nạn giao thông”, “cổng trường an toàn giao thông”, “Phiên tòa giả định”, giữ gìn trật tự, giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

- Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội: Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”,“Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ”, “Hiến máu nhân đạo”, “Ngày Chủ nhật Đỏ”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng Thanh niên, Câu lạc bộ thuyết minh viên du lịch, tham gia xây dựng hình ảnh huyện Lấp Vò và tỉnh Đồng Tháp,

- Thường xuyên nắm bắt tâm lý, xu thế, năng lực, sở thích của đoàn viên, thanh niên để thiết kế các Chương trình tình nguyện phù hợp và phát huy thế mạnh của thanh niên; kịp thời phát hiện các tấm gương điển hình, các sáng kiến, mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực tình nguyện để kịp thời ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội để lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên.

4.2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo”:

- Triển khai cụ thể các nội dung Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Khuyến khích, yêu cầu mỗi cán bộ Đoàn đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong tham mưu, triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến; nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam.

- Khuyến khích, yêu cầu mỗi cán bộ đoàn đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong tham mưu, triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong học tập, công tác và lao động sản xuất. Khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực đề xuất các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.

- Phối hợp tạo môi trường làm việc thuận lợi, trọng dụng, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ. Tăng cường công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ. Tham mưu tạo cơ chế, chính sách về tài năng trẻ. Triển khai cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” năm 2021. Phối hợp hỗ trợ phát triển các đề tài, sáng kiến khoa học kỹ thuật đạt các giải cao trong các cuộc thi vào ứng dụng trong thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức. Thiết lập các “Không gian sáng tạo” trong trường học để đoàn viên, thanh niên và học sinh giới thiệu, chia sẻ các ý tưởng, giải pháp sáng tạo.

4.2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc:

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự; các hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- Tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về biên giới, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng, xung kích, hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Phát triển sâu rộng phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, trong thanh niên lực lượng vũ trang.

- Duy trì các hoạt động với đơn vị kết nghĩa, phối hợp giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Phối hợp tổ chức các hoạt động “Xuân biên giới”, “Tháng ba biên giới”, “Tuổi trẻ với Biển đảo quê hương”, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch liên tịch giữa 05 ngành về công tác quản lý, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng.

4.3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

4.3.1. Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập:

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập suốt đời”. Đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, bạo lực học đường, trong đó tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả Câu lạc bộ giáo dục học sinh chưa ngoan trong các trường Trung học phổ thông và nhân rộng vào các trường Trung học cơ sở, Tiểu học.

- Tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 tốt”. Phát huy chương trình “Tiếp sức đến trường”. Duy trì mô hình “Hỗ trợ lâu dài học sinh - đội viên có hoàn cảnh khó khăn”. Phối hợp vận động học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học trở lại trường và định hướng phân luồng học sinh.

4.3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp:

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế của huyện và tại các xã, thị trấn, các trường THPT, THCS-THPT trong huyện; Tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trở về nước với chủ đề “Tâm thế người khởi nghiệp”; hoạt động Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2021 (tại trường Đại học Cửu Long) nhằm để giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp có điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn, giúp sản phẩm khởi nghiệp tiếp cận thị trường thông qua các phiên chợ thương mại,… Tiếp tục phát huy hiệu quả trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển du lịch của tỉnh, huyện… Tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, chú trọng kết nối đầu ra sản phẩm.

- Phối hợp tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo huyện Lấp Vò năm 2021. Tổ chức ngày hội hướng nghiệp định kỳ, thường xuyên tại các trường trung học phổ thông và các địa phương. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ phục hồi hậu Covid-19; hỗ trợ thanh niên công nhân mất việc trở về địa phương do dịch bệnh Covid-19.

- Tham gia tích cực các Sàn giao dịch việc làm hàng tháng. Tiếp tục phối hợp vận động thanh niên tham gia lao động ở nước ngoài theo hợp động, duy trì và thành lập mô hình Câu lạc bộ “Những hộ gia đình có người thân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, đồng thời triển khai các giải pháp phát huy, hỗ trợ thanh niên khi kết thúc hợp đồng trở về nước. Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ hợp tác trong thanh niên thanh niên.

4.3.3. Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần:

- Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa cách thức tuyên truyền, tăng tính hấp dẫn, gần gũi nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống. Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, sinh hoạt...

- Phát huy hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng. Xây dựng và hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi. Phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các lớp huấn luyện, trại huấn luyện kỹ năng xã hội cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các chương trình Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi, đặc biệt phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, ma túy; kỹ năng hành xử có văn hóa…

4.4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Các cấp bộ Đoàn tập trung giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp, kịp thời thông tin, đề xuất, kiến nghị; chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ và giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi những kỹ năng phòng, chống xâm hại, tự bảo vệ bản thân và bạn bè của mình. Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nội dung Kế hoạch số 85-KH/TĐTN-TTNTH ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Kết luận số 75 KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 - 2022. Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em năm 2021 cấp Liên đội, cấp huyện.

- Triển khai hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” trong trường học. Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; vận động đoàn viên, thanh niên trường học đề xuất ý tưởng, sáng kiến; tổ chức hoạt động cấp huyện về sáng tạo thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cấp huyện dành riêng cho học sinh; Hội Thi hùng biện trong Thanh niên Trường học năm học 2020 – 2021; tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 2021; tham gia Liên hoan phim ngắn học sinh, sinh viên tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, năm 2021; tham gia Hội thi Tin học trẻ Tỉnh Đồng Tháp năm 2021; Tổ chức cuộc thi video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; Tổ chức Ngày hội sách

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho cán bộ phụ trách thiếu nhi và trẻ em về phòng, chống đuối nước theo tinh thần Kế hoạch số 95 –KH/TĐTN-TTNTH ngày 26/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em”. Thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đội viên theo Kế hoạch số 07-CT/HĐĐ, ngày 29/11/2018 của Hội đồng Đội Tỉnh về việc triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022”.

- Tiếp tục cụ thể các giải pháp triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi và các bậc phụ huynh, người thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em. Tham mưu thành lập Hội đồng trẻ em huyện Lấp Vò. Tổ chức và tham gia Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em, Sân chơi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”.

- Tập trung xây dựng mới, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi; Thường xuyên tham mưu các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành, tăng cường xã hội hóa, tập trung các nguồn lực phục vụ cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi, chú trọng các giải pháp chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi. Các xã, thị trấn đoàn phối hợp với các trường học và các Liên đội có sân chơi thiếu thi thường xuyên tổ chức tu bổ, nâng cấp, sửa chữa và duy trì hoạt động hiệu quả của các sân chơi thiếu nhi trên địa bàn.

- Phát huy có hiệu quả Chương trình tư vấn tâm lý "Alo Thanh niên" và câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em để góp phần giải quyết các vấn đề về tâm lý, hỗ trợ, giúp đỡ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Lấp Vò.

4.5. Công tác quốc tế thanh niên

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên.

- Tăng cường các hoạt động rèn luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên, nhất là các vấn đề về ý thức, thái độ, tay nghề và tác phong lao động. Phất đấu có ít nhất 30% cán bộ Đoàn cấp huyện (tương đương) giao tiếp ngoại ngữ.

4.6. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

4.6.1. Công tác cán bộ đoàn

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022”. Thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn các cấp. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022”; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022”.

- Tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, chi đoàn đạt chuẩn; tổ chức tuần lễ sinh hoạt chi đoàn tập trung theo chủ đề, chủ điểm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

- Củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn theo hướng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

- Phát huy sự sáng tạo của cán bộ Đoàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là khắc phục triệt để những nguyên nhân chủ quan dẫn đến biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động của Đoàn. Ban thường vụ Đoàn cấp xã (tương đương) phải xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế được chỉ ra qua đợt kiểm tra cuối năm 2020.

- Thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ đoàn giai đoạn 2018 - 2022.

- Tổ chức bình chọn và tuyên dương Chi đoàn mạnh cấp huyện.

4.6.2. Công tác đoàn viên.

- Triển khai thực hiện việc học tập 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên. Triển khai bộ tài liệu, công cụ cho cơ sở Đoàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm.

- Tập trung theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới. Định kỳ 3 tháng rà soát, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển đoàn viên tại các địa bàn, đối tượng chưa đảm bảo chỉ tiêu. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Tiếp tục triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng việc tổ chức “Ngày đoàn viên” tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.

- Thực hiện chủ trương 1+1, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình diễn biến đoàn số của các chi đoàn (đặc biệt là chi đoàn khóm, ấp). Đổi mới công tác quản lý đoàn vụ theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó, triển khai thực hiện đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, thu và sử dụng Đoàn phí; Thực hiện nghiêm túc việc xóa tên đoàn viên đối với những đoàn viên không đóng đoàn phí, không sinh hoạt chi đoàn không có lý do chính đáng theo quy định của Điều lệ.

4.6.3. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn

- Các cấp bộ đoàn tổ chức các diễn đàn, hội nghị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hiến kế, đề xuất ý tưởng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện và tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 96-KL/TU ngày 08/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp gắn với khác phục tồn tại, hạn chế qua kết quả khảo sát thực trạng đoàn viên, hội viên. Trong đó chú trọng đến việc sắp xếp mô hình tổ chức của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp tình hình thực tiễn.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng công tác phát triển đảng từ đoàn viên thanh niên công nhân, trí thức trẻ, sinh viên, học sinh, thanh niên nông thôn; nâng cao vai trò, sự chủ động của tổ chức Đoàn trong giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).

- Tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghiên cứu phương án sắp xếp mô hình tổ chức của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp tình hình thực tiễn.

- Củng cố và thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”: chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương xây dựng chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra, định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn theo tháng và sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm. Đổi mới công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của các đơn vị Đoàn trực thuộc huyện.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác đi cơ sở; phân công uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn, đối tượng, lĩnh vực công tác.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ, giám sát theo chuyên đề, đột xuất, với các nội dung trọng tâm là rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên.

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

- Kiên trì phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở. Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng cách làm hay trong thực hiện chủ trương “1+1”. Tổ chức các hoạt động tập hợp, hỗ trợ, chăm lo và nắm bắt tình hình thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên khuyết tật. Tập trung theo dõi, nắm bắt số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; thống kê chính xác tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. Định kỳ hằng quý, 6 tháng rà soát, hướng dẫn, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tại các địa bàn, đối tượng tỷ lệ đạt thấp. Tập trung phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên.

4.7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp công tác của Ủy ban Nhân dân Huyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò, giai đoạn 2018 – 2022. Tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình liên tịch với các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên: Chương trình phối hợp số 500 - CTPH/UBND-MTTQ, ngày 13/12/2019 giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020 – 2024; Kế hoạch liên tịch số 88 - KH/LT, ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở VHTT&DL về việc triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển TDTT và tham gia phát triển du lịch gắn với xây dựng hình ảnh địa phương, giai đoạn 2020 – 2024…

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, và các chương trình, kế hoạch phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy, ngành Quân sự để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Tham mưu cấp ủy đảng tổ chức đối thoại với đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú. Các cơ sở đoàn tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”. Các cấp bộ đoàn chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận tổ quốc đăng ký các nội dung giám sát, phản biện xã hội, nhất là Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò đảng viên trẻ trong góp ý xây dựng Đảng.

5. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

5.1. Các hoạt động tập trung do Huyện đoàn tổ chức.

(1) Các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; 90 năm ngày thành lập Đoàn; Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước 30/4; 80 năm ngày thành lập Đội TNPT Hồ Chí Minh; kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(2) Tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện cao điểm là Xuân tình nguyện; Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

(3) Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

(4) Các chương trình giao lưu gặp gỡ giữa cán bộ Đoàn các cấp với đoàn viên, thanh thiếu nhi.

(5) Tổ chức chương trình đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện với cán bộ, công chức, viên chức trẻ, tri thức trẻ về chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Lấp Vò.

(6) Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực.

(7) Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021: Liên hoan các nhóm nhảy, chương trình tết sum vầy, chương trình xuân yêu thương và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

(8) Tổ chức Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2021; Phối hợp tổ chức chương trình đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; Tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự.

(9) Tổ chức chương trình Xuân biên giới, Tháng ba biên giới, hành trình tuổi trẻ với Biển bảo quê hương và tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo.

(10) Tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(11) Tổ chức tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(12) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với hoạt động về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, di tích cách mạng.

(13) Tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ và cuộc thi xây dựng video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu tổ quốc Việt Nam” cho thiếu niên, nhi đồng.

(14) Tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em.

(15) Tổ chức Hội trại truyền thống kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

(16) Tổ chức hoạt động Ngày đoàn viên và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

(17) Tổ chức Hội trại huấn luyện cán bộ Đoàn – Hội – Đội năm 2021.

(18) Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021

(19) Tổ chức Hội thi Bí thư Chi Đoàn giỏi, Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, Hội thi cán bộ Chỉ huy Đội giỏi năm 2021.

(20) Tổ chức hoạt động trồng cây nhớ Bác và Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

(21) Lễ tuyên dương học sinh 3 tốt cấp huyện và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu.

(22) Phối hợp tổ chức Liên hoan các đội hình văn minh công sở năm 2021

(23) Tổ chức Lễ phát động ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2021.

(24) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp: Sinh hoạt câu lạc bộ Sáng tạo – Khởi nghiệp; tập huấn khởi nghiệp; cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Hành trình khởi sự lập nghiệp.

(25) Tổ chức Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo; cuộc thi ý tướng, sáng tạo trong thanh thiếu niên; cuộc thi chế tạo tên lửa nước; Ngày hội đổi mới sáng tạo; Ngày hội tái chế.

(26) Tổ chức Hội trại Văn hóa – Thể thao hè cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn gắn với hoạt động trải nghiệm cho học sinh năm học 2020 – 2021.

(27) Tổ chức Hội thao thanh niên huyện Lấp Vò năm 2021.

(28) Tổ chức và tham gia các hoạt động “Vòng tay tình nguyện” cụm Đoàn các huyện phía Nam năm 2021.

(29) Phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các Anh hùng – Liệt sỹ nhân dịp Xuân Tân Sửu và kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947 – 27/7/2021).

(30) Phối hợp thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật của có biểu hiện vi phạp pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy; các Phiên tòa giả định; tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; tổ chức hoạt động triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020.

(31) Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021 theo Quy định 217 QĐ/TW của Bộ Chính trị.

5.2. Các hoạt động tổ chức đồng loạt.

(1) Tổ chức đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Xuân tình nguyện; Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 (Tháng 6-8/2021).

(2) Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đoàn – Hội – Đội trong năm 2021.

(3) Tổ chức Ngày đoàn viên cấp huyện; Trao danh sách Đoàn viên ưu tú (Tháng 03/2021). Tổ chức 04 hoạt động tuyên truyền biển đảo và diễn đàn lắng nghe thanh niên nói.

(4) Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 theo chủ điểm và hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện đoàn.

(5) Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực năm 2021.

(6) Tổ chức hoạt động "Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em" 2021 (Tháng 6/2021). Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện và cấp xã (kết thúc trong tháng 6/2021)

(7) Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và thắp nến tri ân dịp xuân Tân Sửu và dịp 27/7.

(8) Tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi (14/8 Âm lịch).

(9) Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi.

(10) Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt vào các ngày 21/3, 30/5, 25/7, 19/9.

(11) Tổ chức trồng 13.000 cây xanh và các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2021).

5.3. Nhiệm vụ cụ thể xuyên suốt trong năm:

(1) Công tác tuyên truyền phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật, phòng chống ma túy trong thanh thiếu nhi.

(2) Công tác thúc đẩy phát triển khởi nghiệp trong thanh niên.

(3) Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu nhi.

(4) Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, trọng tâm là Xã, Thị trấn đoàn và Chi đoàn trên địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng đoàn viên.

(5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong tham gia thực hiện các đề án, chương trình trọng tâm của Tỉnh, của Huyện và các nhiệm vụ chính trị được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giao cho.

5.4. Tham gia các hoạt động tập trung cấp tỉnh:

(1) Tham gia hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam – Ngày Đoàn viên cùng hành động”. Đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tổ chức cuộc thi ảnh và video Clip với chủ đề “Khoảnh khắc Tuổi trẻ đất Sen hồng”. Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành thanh niên công nhân trong dịp Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

(2) Tham gia họp mặt Trí thức trẻ năm 2021.

(3) Tham gia Chương trình trao giải thưởng Trần Thị Thu (Kim Hồng) và họp mặt cựu cán bộ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

(4) Tham gia hội trại Tháng 3 Biên giới chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng.

(5) Tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

(6) Tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

(7) Tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2021.

(8) Tham gia hội thi tiếng Anh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

(9) Tham gia giải thi đấu thể thao truyền thống của Đoàn thanh niên.

(10) Tham gia tập huấn cán bộ Đoàn theo chức danh Bí thư Đoàn cơ sở, Cán bộ Đoàn trường học và Giáo viên Tổng phụ trách Đội.

(11) Tham gia các hội nghị, các chương trình, các hoạt động tập trung do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triệu tập

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Huyện

Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ động triển khai các nội dung và giải pháp để thực hiện thắng lợi Chương trình Công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, cụ thể như sau:

Định hướng công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn. Công tác cảm hoá giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tiếp tục triển khai Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Giao Hội đồng Đội Huyện: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn thực hiện công tác quốc tế thanh niên; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Công tác cán bộ đoàn; Công tác đoàn viên; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn; Công tác kiểm tra, giám sát; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Theo dõi tính chấp hành của các đơn vị trực thuộc trong việc cụ thể các văn bản trọng tâm của chương trình công tác năm, những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn; phụ trách theo dõi việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; tham mưu công tác thi đua – khen thưởng hàng năm.

2. Cấp xã (tương đương)

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 phù hợp với địa phương, đơn vị, với đoàn viên thanh niên.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, tạo điều kiện về chủ trương, kinh phí đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021.

Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Lấp Vò năm 2021./.

 

* Nơi nhận:

- TT Tỉnh Đoàn;

- VP, Các ban Tỉnh Đoàn;

- TT Huyện ủy;

- UBND Huyện;

- Ban Dân vận HU;

- UBMTTQ Huyện;

- BTV Huyện Đoàn;

- ĐU các xã, thị trấn;

- Các xã, thị trấn Đoàn và ĐTT;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Đỗ Hồng Quân

 

Huyện đoàn Lấp Vò
Từ khoá: Chuong trinh cong tac nam 2021
 
TIN LIÊN QUAN
 Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
 
 
 
TIN MỚI
  Huyện Lấp Vò. Tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Ngày chủ nhật xanh đồng loạt lần thứ 2 năm 2024.
   
  Huyện Lấp Vò. 100% cơ sở Đoàn ra quân đồng loạt ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ nhất năm 2024.
   
  Huyện Lấp Vò. Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt
   
  Huyện Lấp Vò. Thực hiện công trình “Vì đàn em thân yêu” năm học 2023 – 2024
   
VIDEO HOẠT ĐỘNG
 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027  
  20 NĂM CHIẾN DỊCH TNTN HÈ VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ  
 TUỔI TRẺ LẤP VÒ KHÁT KHAO CỐNG HIẾN CỦA NHỮNG MÀU ÁO XANH  
 Tháng Thanh niên huyện Lấp Vò năm 2019  
 
 
 
 
 
 
 
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐOÀN LẤP VÒ
Cơ quan chủ quản: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: QL 80, Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.845.133
Email: huyendoanlapvo@yahoo.com.vn
Đăng nhập  © Ghi rõ nguồn Huyện Đoàn Lấp Vò khi phát hành lại thông tin từ Websites này