TRANG CHỦ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ CƠ SỞ
TÀI LIỆU
DU LỊCH LẤP VÒ
TRANG CHỦ > HOẠT ĐỘNG
Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
10/8/2017 12:00:00 AM  -
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, qua đó giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn các cấp; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ qua; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Từ đó thu hút sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ của xã hội và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; sự đồng thuận của xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp

tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII,

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII,

nhiệm kỳ 2022-2027

----------------

Căn cứ Kế hoạch số 246-KH/TĐTN-TCKT, ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; Kế hoạch số 255 – KH/TĐTN-BTG, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thực hiện Kế hoạch số 316 - KH/ĐTN, ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Lấp Vò về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, qua đó giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn các cấp; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ qua; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Từ đó thu hút sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ của xã hội và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; sự đồng thuận của xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

- Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn; động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh và đất nước, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.

- Công tác tuyên truyền đảm bảo đồng bộ từ Huyện đến cơ sở, được thực hiện thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, liên tục, thường xuyên, kịp thời các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong thanh thiếu nhi; huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, các kênh thông tin, tuyên truyền và các lực lượng xã hội; đặc biệt quan tâm tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc, phù hợp với các đối tượng và thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội….

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản của cấp ủy các cấp về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò nói riêng; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc với truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

3. Tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp, Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; nêu bật những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

4. Tuyên truyền về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022, tập trung tuyên truyền về kết quả nổi bật triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 03 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; những mô hình, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, các khối đối tượng; kết quả và kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội đoàn các cấp; các công trình, phần việc tiêu biểu của cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh chào mừng Đại hội; tuyên truyền, thông tin về nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện, các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn.

5. Tuyên truyền tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh với Đại hội.

6. Tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội; các hoạt động, diễn biến của Đại hội; công tác chuẩn bị, tổ chức và không khí của Đại hội; các nội dung đã được thông qua tại Đại hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền; phản ánh kịp thời các phát biểu, thảo luận của đại biểu Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp, kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn khóa XII, Tỉnh đoàn khóa XI và Trung ương Đoàn khóa XII, Thường trực Huyện đoàn khóa XII, Thường trực Tỉnh đoàn khóa XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII; sự quan tâm của thanh niên, xã hội đến các nội dung Đại hội.

7. Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc về tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn, bảo vệ hình ảnh cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

1. Giai đoạn 1: Từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022

- Tuyên truyền Chỉ thị lãnh đạo, kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở (trong đó: tập trung cho Đại hội điểm cấp cơ sở tập trung từ tháng 12/2022 đến 15/1/2022) và kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm các cấp để tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp cơ sở, những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua hình ảnh hoạt động, các chỉ tiêu, con số nổi bật, các mô hình, cách làm sáng tạo, các gương cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc, các tập thể, gương thanh niên điển hình trên các lĩnh vực, gương người tốt, việc tốt; các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng đồng trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027.

- Tuyên truyền về việc góp ý dự thảo Văn kiện: các diễn đàn, hội nghị góp ý và ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đông đảo nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đoàn các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Đại hội XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đoàn cấp huyện.

- Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua, các công trình, phần việc thanh niên của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương (kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2022), mừng xuân Nhâm Dần 2022, 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên; Tháng Thanh niên và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022; 47 năm ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tam thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022....).

- Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những cống hiến của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò nói riêng, vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc với truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tuyên truyền về một số nội dung tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể:

+ Đăng tải và chia sẻ bộ lịch bàn mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần: Hành trình Tiếp nối truyền thống – Vững bước tương lai.[1]

+ Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực cuộc thi sáng tác bộ sản phẩm tuyên truyền Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI giai đoạn 1 (sáng tác bài hát, biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI).

+ Xây dựng chuyên trang về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên Trang thông tin điện tử Huyện đoàn Lấp Vò. Vận động cán bộ, đoàn viên tham gia diễn đàn “Đoàn trong trái tim tôi”[2]; viết về những Gương cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cấp bộ đoàn tham gia đăng tải và chia sẻ infographic và video nhật ký hành trình “Khát vọng thanh niên Đất Sen hồng” trên các trang mạng xã hội và chuyên trang nhật ký đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

- Tuyên truyền về một số nội dung của Đại hội toàn quốc lần thứ XII, cụ thể:

+ Tuyên truyền về biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

+ Tuyên truyền ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII...

2. Giai đoạn 2: Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022

- Tiếp tục tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở (kết thúc chậm nhất trong tháng 4/2022); công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện (kết thúc chậm nhất trong tháng 6/2022) gắn với tuyên truyền chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè, kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

- Tuyên truyền về kết quả, hình ảnh, con số nổi bật, các mô hình sáng tạo, các gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc, các tập thể, gương thanh niên điển hình trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhất là những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ tới; kỳ vọng, tình cảm, ý kiến đóng góp, hiến kế, mong muốn của xã hội, của lãnh đạo, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, cán bộ Đoàn - Hội - Đội đương nhiệm, đoàn viên, thanh niên và nhân dân vào Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Tổ chức các hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo đặc thù riêng của các khối đối tượng đoàn viên, thanh niên. Công tác chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội đoàn các cấp, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, ý nghĩa của các hoạt động tại Đại hội; các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị hưởng ứng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

- Tiếp tục tuyên truyền một số nội dung tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, cụ thể:

          + Công bố bài hát và logo Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI với nhiều hình thức phù hợp. Tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực cuộc thi sáng tác bộ sản phẩm tuyên truyền Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI giai đoạn 2 (sáng tác infographic, tranh cổ động, khung hình, không gian Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI).

          + Tuyên truyền chuyên trang về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Đồng Tháp. Vận động cán bộ, đoàn viên tham gia và tuyên truyền các bài viết trên diễn đàn “Đoàn trong trái tim tôi”; viết về những Gương cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên chuyên mục Tỏa ngát Búp Sen xanh Đồng Tháp. Các cấp bộ đoàn tham gia đăng tải và chia sẻ infographic và video nhật ký hành trình “Khát vọng thanh niên Đất Sen hồng” trên các trang mạng xã hội và chuyên trang nhật ký đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

- Tuyên truyền về một số nội dung của Đại hội toàn quốc lần thứ XII, cụ thể:

+ Triển khai tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn...

+ Tuyên truyền rộng rãi bộ nhận diện, các sản phẩm trực quan, các video clip phản ánh các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc. Tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên hát các ca khúc của Đoàn, Đại hội Đoàn và đăng tải trên mạng xã hội.

3. Giai đoạn 3: Từ tháng 7/2022 đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về các mô hình, cách làm sáng tạo, gương cán bộ Đoàn và các đoàn viên thanh thiếu nhi xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên chuyên mục Tỏa ngát Búp Sen xanh Đồng Tháp.

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tăng cường tuyên truyền chuyên trang Đại hội đại biểu Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Đồng Tháp; các ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, người dân đối với diễn đàn "Đoàn trong trái tim tôi". Tuyên truyền rộng rãi bộ nhận diện, các sản phẩm trực quan, bài hát, logo chính thức của Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI; vận động đoàn viên, thanh niên hát, nhảy trên nền nhạc bài hát của Đại hội và đăng tải trên các trang mạng xã hội; triển khai đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, mô hình biểu trưng trên các tuyến đường; video Thông điệp Thanh niên Đất Sen hồng hướng tới Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

- Tuyên truyền về Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI như: Chương trình, các hoạt động diễn ra tại Đại hội, các văn bản, các tham luận của đại biểu được trình tại Đại hội, vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội, kết quả bầu cử, công bố đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

4. Giai đoạn 4: Sau Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

4.1. Trước Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

- Tham gia liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng Khúc ca tuổi trẻ Đất Sen hồng lưu động trực tuyến và các hoạt động của Đoàn thanh niên các cấp và tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, thông tin[3] và diễn biến công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027[4].

- Tuyên truyền rộng rãi bộ nhận diện, các sản phẩm trực quan, các video clip phản ánh các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc. Những điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII[5]; ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân với dự thảo Văn kiện (khi tổ chức xin ý kiến rộng rãi).

4.2. Trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

- Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chính, các hoạt động của Đại hội; các bài phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, văn kiện được trình bày tại Đại hội; tham luận, các quyết nghị của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Không khí dân chủ trong Đại hội; sự tham gia của các đại biểu dự Đại hội; sự quan tâm của thanh thiếu nhi cả nước và cộng đồng xã hội đối với Đại hội.

- Thông tin nhanh về các kết quả, các nội dung chính của Đại hội. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh các nội dung theo 04 giai đoạn cao điểm trên, trong quá trình diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, đặc biệt là bảo vệ hình ảnh tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn, đấu tranh với việc lợi dụng góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội, công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp để xuyên tạc, chống phá, thực hiện các hành vi không đúng với quy định của pháp luật.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động

- Thông qua hệ thống pano, ápphích, băng rôn, banner, cờ phướn,... tại các điểm hoạt động, các trụ sở của Đoàn, Hội, Đội, trên các tuyến đường chính, các điểm trung tâm, nơi đông dân cư, cổng chào,...đảm bảo cảnh quan môi trường, đô thị.

- Sử dụng Logo Đại hội trong các sản phẩm vật dụng, quà tặng, các ấn phẩm, tập san tuyên truyền Đại hội, phát hành trên các phương tiện, đồ dùng cá nhân và gắn trên phương tiện truyền thông, gắn biển đăng ký công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

- Tuyên truyền Bài hát chính thức của Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI trong rộng rãi đoàn viên, thanh thiếu niên qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lồng ghép vào các hoạt động, chương trình của Đoàn.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và Internet

- Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng đề cương tuyên truyền cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tờ tin, trang thông tin điện tử địa phương, mạng xã hội của địa phương, đơn vị trước, trong và sau Đại hội, phản ánh không khí, kết quả của Đại hội; mở các chuyên đề, chuyên mục cho Đại hội, chiếu phim tư liệu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và loa, đài cấp xã, trường học trong toàn Huyện.

- Xây dựng các phóng sự, clip ngắn phản ánh về Đại hội Đoàn các thời kỳ; các kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, đề án của Đại hội; nhật ký Đại hội; những kết quả nổi bật của Đại hội; phỏng vấn các đại biểu tham dự Đại hội để tuyên truyền trên các nền tảng số và các phương tiện truyền thông đại chúng trước, trong Đại hội.

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về Đại hội góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đại hội; cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả, kịp thời tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên về công tác tổ chức Đại hội.

- Ra mắt chuyên trang Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII trên website Huyện đoàn. Mở các chuyên mục, các ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thiết kế và đưa nội dung chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc trên giao diện trang chủ, phát huy vai trò của các trang mạng xã hội trong tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp; đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên chia sẻ thông tin, tuyên truyền về Đại hội trong quá trình tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội. Khích lệ đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên chia sẻ thông tin, tuyên truyền về Đại hội, thiết kế khung hình (frame), khung avatar, hình cover, infographic,… kèm theo biểu trưng Đại hội trong quá trình tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội.

3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, Câu lạc bộ, tổ đội, nhóm, chi đội và các hội nghị, diễn đàn

- Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên - tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng, kịp thời cung cấp thông tin có định
hướng về Đại hội Đoàn các cấp đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trong thời gian trước, trong, sau Đại hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và các góp ý phản biện của đoàn viên, thanh niên và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để nghiên cứu tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội. Tăng cường tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thông qua tuyên dương người tốt, việc tốt, các tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong mọi lĩnh vực.

- Tổ chức các diễn đàn, hội nghị góp ý xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và các vấn đề về công tác thanh niên trong các khối đối tượng bằng các hình thức phù hợp, góp phần tạo sự quan tâm ủng hộ của thanh niên và xã hội đối với các phong trào và hoạt động của Đoàn.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã hội ở cấp tỉnh, huyện, xã; giữa Bí thư Đoàn các cấp với đoàn viên, thanh thiếu nhi để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề bạt của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trước thềm Đại hội và tạo sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, đóng góp, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp với các nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng gắn với định hướng cho đội viên “Tiến birớc lên Đoàn”, “Tự hào truyền thống Đoàh TNCS Hồ Chí Minh”;...

- Tổ chức tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội để đoàn viên, hội viên, đội viên, qua đó nắm bắt được ý nghĩa, nội dung, tinh thần của Đại hội Đoàn các cấp.

4. Tuyên truyền qua các công trình, phần việc thanh niên, phát động phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

- Phát động việc đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua thực hiện chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Đảm bảo Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 công trình thanh niên; mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên góp phần vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, đơn vị, xung kích đảm bảo quốc phòng, an ninh Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn tổ chức có ít nhất 01 hoạt động hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn cùng cấp và cấp trên; đồng thời tổ chức Ngày thành niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội cùng cấp.

- Tổ chức hội nghị tuyên dương, gặp mặt, tôn vinh những mô hình, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

- Các cấp bộ đoàn tùy thuộc điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức sôi nổi, rộng khắp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, cuộc thi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp như: hội thi các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Đoàn và tuổi trẻ, thi dân vũ, thi đấu giao hữu giao lưu thể thao, các trò chơi dân gian, các cuộc thi, hội thi tìm hiểu, xây dựng các video clip với phong cách phù hợp với thanh niên... gắn với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Tổ chức triển lãm, trưng bày về lịch sử Đoàn, các kỳ Đại hội Đoàn, các sản phẩm, công trình của thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội trong khuôn khổ Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU VÀ NGUỒN TƯ LIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027!

- Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Mình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027!

- Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027!

- Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027!

- Tuổi trẻ Lấp Vò thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027!

- Tuổi trẻ Đồng Tháp thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027!

* Lưu ý: Đây là các khẩu hiệu tuyên truyền xuyên suốt cho đến khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ở từng giai đoạn, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ có hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền cụ thể cho các cơ sở Đoàn.

2. Nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền

- Các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về tổ chức Đại hội.

- Đề cương tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp.

- Các tư liệu về lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các địa phương, đơn vị, nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên.

- Dự thảo văn kiện Đại hội Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; báo cáo về kết quả và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa mới thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội Đoàn do các cấp ủy Đảng, Huyện đoàn và Tỉnh Đoàn ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện đoàn

- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí các nội dung theo kế hoạch tuyên truyền Đại hội. Xây dựng bộ sản phẩm tuyên truyền để sử dụng chung trong hệ thống của Đoàn Thanh niên toàn huyện và tổng hợp cung cấp các tư liệu tuyên truyền cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII để triển khai trong các cấp bộ Đoàn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp. Đưa nội dung kết quả tham gia thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp là tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua của các đơn vị năm 2022. Phối hợp với các cơ quan báo, đài đăng tải, giới thiệu, cổ vũ và thông tin hoạt động Đại hội Đoàn các cấp. Tham mưu tổ chức sơ kết các giai đoạn công tác tuyên truyền Đại hội và sau khi kết thúc Đại hội có báo cáo tổng kết Đại hội.

- Giao Hội LHTN Việt Nam Huyện, Hội đồng Đội Huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Các Xã, Thị trấn đoàn, Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn; và gửi về Ban Thường vụ Huyện đoàn thông qua Văn phòng Huyện đoàn chậm nhất là 15/12/2021.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Chủ động, sáng tạo các nội dung và hình thức tuyên truyền, gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, dân tộc và phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên thông tin và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện đoàn thông qua Văn phòng Huyện đoàn, (lồng ghép vào báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiên nhi hàng tháng, hàng quý).

- Báo cáo chuyên đề gửi về Văn phòng Huyện đoàn vào 4 đợt:

+ Đợt 1: Trước ngày 04/4/2022.

+ Đợt 2: Trước ngày 9/7/2022.

+ Đợt 3: Trước ngày 29/8/2022.

+ Đợt 4 và toàn giai đoạn: Trước ngày 29/12/2022.

Công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công chung cho Đại hội Đoàn các cấp. Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Xã, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ vào kế hoạch này, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức, thực hiện tuyên truyền đạt hiệu quả. Tuỳ tình hình thực tế và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các địa bàn của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch phù hợp.

Trên đây là kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn về thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.


[1] Với những infographic lưu ý những mốc thời gian đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, những điểm mới trong tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; tuyên truyền truyền thống lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những đóng góp, cống hiến to lớn của tổ chức Đoàn và Tuổi trẻ Đất Sen hồng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

[2] Để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn và chia sẻ kinh nghiệm, hồi ức, tình cảm một thời làm công tác Đoàn của cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, cán bộ Đoàn đương nhiệm.

[3] Kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Lấp Vò và của tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022; những nội dung cơ bản, kết quả Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò lần thứ XII và Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI; những điểm nổi bật trong văn kiện Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp tỉnh.

[4] Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và việc đóng góp ý kiến của Đại hội đoàn tỉnh Đồng Tháp, Đại hội Đoàn huyện Lấp Vò vào dự thảo văn kiện. Thông tin về nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện, các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân.

[5] Những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xác lập trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là những giải pháp lớn, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Chủ đề, khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; biểu trưng chính thức của Đại hội. Tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Các đại biểu, các đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc và gửi gắm của các đại biểu dự Đại hội.

Phúc Minh - Huyện đoàn Lấp Vò
Từ khoá: Dai hoi Doan
 
TIN LIÊN QUAN
 CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM: Thanh niên Lấp Vò khởi nghiệp và lập nghiệp
 
 
 
 
TIN MỚI
  Huyện Lấp Vò. Tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Ngày chủ nhật xanh đồng loạt lần thứ 2 năm 2024.
   
  Huyện Lấp Vò. 100% cơ sở Đoàn ra quân đồng loạt ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ nhất năm 2024.
   
  Huyện Lấp Vò. Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt
   
  Huyện Lấp Vò. Thực hiện công trình “Vì đàn em thân yêu” năm học 2023 – 2024
   
VIDEO HOẠT ĐỘNG
 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò lần XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027  
  20 NĂM CHIẾN DỊCH TNTN HÈ VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ  
 TUỔI TRẺ LẤP VÒ KHÁT KHAO CỐNG HIẾN CỦA NHỮNG MÀU ÁO XANH  
 Tháng Thanh niên huyện Lấp Vò năm 2019  
 
 
 
 
 
 
 
© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐOÀN LẤP VÒ
Cơ quan chủ quản: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: QL 80, Khóm Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.845.133
Email: huyendoanlapvo@yahoo.com.vn
Đăng nhập  © Ghi rõ nguồn Huyện Đoàn Lấp Vò khi phát hành lại thông tin từ Websites này